×

HOŞ GELDİNİZ!

MENU
(+90) 534 201 37 56
Pts - Cts: 09:00 - 18:30

Satıcı Sözleşmesi

DANIŞMANLIK HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ

 

            İşbu sözleşme EEM GROUP ile Şirket adınızı ya da kendi adınızı yazın  arasında 17.09.2020 tarihinde karşılıklı tüm maddeler üzerinde mutabık kalınarak düzenlenmiş ve imzalanmıştır. İşbu sözleşme ile EEM GROUP (buradan itibaren “FİRMA” olarak ifade edilecektir), şirket adınızı ya da kendi adınızı yazın (buradan itibaren “MÜŞTERİ” olarak ifade edilecektir)’ye aşağıda ayrıntılı olarak açıklanan hizmetleri belirlenen şart ve koşullarda sunumuna ilişkindir.  Taraflar iş bu sözleşmede belirtilen tüm yükümlülükleri ve sorumlulukları kabul ve beyan ederler. 

İş bu sözleşme taraflara bir takım hak ve yükümlülükler yüklemekte olup taraflar iş bu sözleşmeyi kabul ettiklerinde anılan hak ve yükümlülükleri eksiksiz ve iş bu sözleşmede talep olunduğu şartlar dahilinde yerine getireceklerini beyan ve kabul ederler.

 FİRMA ve MÜŞTERİ beraberce “Taraflar”, tek başlarına “Taraf” olarak anılacaklardır.

MADDE 1. TANIMLAR

FİRMA      : Sularbaşı Mah. Belediye Sk. Selçuk Apt, No: 5 İç Kapı No : 2 Merkez/Sivas adresine kayıtlı, Kale vergi dairesine kayıtlı 7940682973 vergi numaralı [email protected] elektronik posta adresine sahip EEM GROUP isimli firma

MÜŞTERİ : adresinizi yazın adresinde mukim …………………[email protected]…………………………. elektronik posta adresine sahip şirket adınızı ya da kendi adınızı yazın isimli firma/kişi.

 

MADDE -2-SÖZLEŞMENİN KONUSU VE TANIMI: İş bu Danışmanlık Hizmet Sözleşmesinin konusu  MÜŞTERİ’ye amazon satış hizmetleri ile ilgili danışmanlık hizmetinin FİRMA tarafından sağlanması işidir.

 

MADDE 3.  TARAFLARA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER

3.1. MÜŞTERİ kendisine FİRMA tarafından yazılı olarak bildirilecek sağlamakla yükümlü olduğu bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde verdiğini kabul eder. Hesap bilgilerini güncellemeyi, korumayı ve hesapla veya hizmetlerle ilgili herhangi bir risk veya boşluk fark edilmesi durumunda FİRMA’ya derhal bilgilendirme yapacağını kabul eder.

3.2. MÜŞTERİ hiçbir suretle hukuka veya ahlaka aykırı tarzda ürün veya hizmet satamaz, satışa arz edemez. 3. kişilerin gizliliğini ihlal eden, telif haklarını ihlal eden, yanıltıcı, propaganda amaçlı, herhangi bir siyasi parti, takım veya ırk, grubu övücü veya tahkir edici veya herhangi bir suretle cezai suç teşkil eden ürün satışını yapamaz ve buna ilişkin FİRMA’dan sözleşme kapsamında danışmanlık talep edemez. Böyle bir durumun tespiti halinde firmanın hiçbir sorumluluğu olmadığını MÜŞTERİ kabul ve beyan eder. Böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde FİRMA tek taraflı olarak hiçbir tazminat ve geri ödeme sorumluluğu olmadan sözleşmeyi derhal fesh etme hakkına sahiptir.

 

3.3.  FİRMA’nın iş bu sözleşme kapsamında sağlayacağı tüm hizmetler danışmanlık hizmeti kapsamındadır. FİRMA, işbu sözleşmedeki hizmetleri eksiksiz ve sözleşmeye uygun bir şekilde vermekle yükümlüdür. Taraflar, Amazon.com (ile birlikte diğer tüm pazar yerleri dahil) veya 3. Şahıslarla doğacak ihtilaflarda FİRMANIN sözleşmeye uygun bir şekilde hizmetleri gerçekleştirmiş olması şartıyla hiçbir sorumluluğu bulunmayacağını taraflar kabul ve taahhüt ederler. Sunulacak hizmetler ücrete tabi olup sözleşmede öngörülen zamanda ve miktarda ödemenin yapılmaması durumunda FİRMA durumu MÜŞTERİ’ye ihbar edecektir. İhbar tarihinden itibaren 3(üç) gün içinde ödemenin yapılmaması halinde FİRMA’nın sözleşme kapsamında verdiği hizmetleri askıya alma hakkı bulunduğunu Taraflar kabul ederler.

3.4.FİRMA sunacağı hizmetler kapsamında oluşturacağı hesapların her türlü hakkının MÜŞTERİ’ye ait olduğunu, işbu Sözleşme kapsamında danışmanlık hizmetlerini vermekle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder.

3.5. FİRMA sözleşme kapsamındaki hizmetleri danışman olarak vermekte olup; MÜŞTERİ, personeli gibi davranmayacağını ve bu şekilde FİRMA hesabına herhangi bir menfaat sağlamayacağını kabul ve taahhüt eder.

 3.6. MÜŞTERİ kendisine sunulan verileri satamaz, kiralayamaz, 3. şahısların kullanımına sunamaz veya farklı site veya mecralarda yayınlayamaz. Böyle bir durumun tespiti halinde FİRMA MÜŞTERİ’ye karşı tüm yasal yollara başvurma hakkını saklı tutmaktadır. Bu tür bir durumda sözleşme FİRMA tarafından geri ödeme ve tazminat sorumluluğu olmadan derhal fesih edilebilecektir.

3.7. MÜŞTERİ taleplerini FİRMA’ya bildirdiği e-mail üzerinden ve/veya FİRMA tarafından sunulan platform üzerinden sunmayı kabul ve taahhüt eder. 

3.8 FİRMA, danışmanlık sözleşmesine konu olan yükümlülüklerini en iyi şekilde yerine getirmek için gayret sarf edecektir. Ancak sunulan hizmetin MÜŞTERİ tarafından yeterli ve/veya doğru bulunmaması durumunda MÜŞTERİ, sözleşmenin feshi dışında zarar ziyan ve benzeri herhangi bir nam ve ad altında maddi ve/veya manevi herhangi bir tazminat talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 3.9 Taraflar işbu sözleşme çerçevesinde mevcut hak ve yükümlülüklerini üçüncü gerçek ve tüzel kişilere devretmeyeceklerdir.

 

MADDE 4.SORUMLULUK:

FİRMA, sahip olduğu bilgi çerçevesinde MÜŞTERİ’ye fikirlerini, tecrübelerini ve yöntemlerini aktaracaktır. Ancak MÜŞTERİ, aktarılan bilgi ve fikirlere uyup uymamakta veya kısmen yerine getirmekte tamamen serbest olup bu işlemlerin her türlü sorumluluğu da kendisine aittir.

FİRMA, taahhüt etmiş olduğu hizmetleri en üst kalitede ve kesintisiz biçimde sunmaktan sorumludur.

 

 

MADDE 5. FİRMA TARAFINDAN SUNULACAK HİZMETİN İÇERİK VE KAPSAMI

İş bu sözleşme ile FİRMA, MÜŞTERİ’ye aşağıda detayları belirtilen hizmetleri sunmayı kabul ve taahhüt eder.

5.1.Dropshipping Danışmanlık Hizmeti  : FİRMA, MÜŞTERİ’ye Amazon Danışmanlık Hizmeti adı altında aşağıda detayları sunulan tüm günlük rutin ve operasyonel  hizmetleri sunmayı kabul ve taahhüt eder. 

a) MÜŞTERİ, FİRMA ile beraber adına kayıtlı satıcı hesabı üzerinde MÜŞTERİ’ye  ait ürünleri yayınlar ve Amazon platformu üzerinde aktif eder.

b) FİRMA, hesap açıldıktan sonraki tüm işlemleri (ör: sipariş gönderme, iade alma, stok güncelleme, satış arttırma teknikleri) MÜŞTERİ’ye canlı bağlantı sağlayarak anlatacağını kabul ve taahhüt eder.

c) FİRMA, MÜŞTERİ’ye Amazon Danışmanlık Hizmeti dâhilinde atanan uzman aracılığıyla, tüm bilgi ve birikimini MÜŞTERİ’nin mağazasına uygulamak zorundadır.

d) FİRMA tarafından atanan uzman, MÜŞTERİ’nin mağaza değerlendirme ve planları hakkındaki sorusuna 10.00 ile 20.00 saatleri arasında cevap vermek zorundadır.

e) FİRMA, temel  danışmanlık hizmetini ilk ayda hesap açılışı, genel ürün analiz ve listelenmesi üzerine çalışmalarda bulunur. 2. Ay ise MÜŞTERİ’nin mağazasına, hesap sağlığıyla birlikte satışlarını artırmayı ve kazançlarını yükseltmeyi hedefler; sonraki aylarda ise danışmanlık desteğinin kesilmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

f) MÜŞTERİ, tüm yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirdiği takdirde, 3 ay içerisinde 4000TL net kazanç sağlayamaz ise, danışmanlık ücretinin tamamı müşteriye 3 iş günü içerisinde FİRMA tarafından iade edilir.

MADDE 6. MÜŞTERİNİN SAĞLAMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU BİLGİ VE BELGELER VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. FİRMA tarafından sözleşmede belirtilen hizmetlerin eksiksiz sunulabilmesi için müşteri tarafından sözleşmenin imzalanmasını müteakip FİRMA’ya aşağıda detayları sunulan bilgi ve belgelerin yazılı olarak sunulması gerekmektedir. İş bu bilgi ve belgeler sunulduğu tarihte FİRMA’nın iş bu sözleşme kapsamındaki hizmetleri verme yükümlülüğünün doğacağını  taraflar kabul ve taahhüt ederler. İş bu bilgi ve belgelerin FİRMA’ya sunulduğunun ispatı MÜŞTERİ’ye aittir. 

a) MÜŞTERİ’nin kredi kartı ekstresi

b) MÜŞTERİ’nin pasaport belgesi

MÜŞTERİ yukarıda açıklanan bilgi ve belgeleri sözleşmenin imzalanmasından itibaren en kısa sürede FİRMA’ya ulaştırmayı kabul ve taahhüt etmektedir.

c) MÜŞTERİ kredi kartını, Amazon pazar yerlerindeki ticareti sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek adına, uluslararası ödemelere açık olması gerektiğini ve kart limitinin hesabın iş hacmini karşılayabileceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

6.2. MÜŞTERİ ürünlerini sitenin stoklarına koymakla yükümlüdür.

a) MÜŞTERİ’nin mağazasıyla düzenli olarak Firma ilgilenmek zorundadır. Firma her iş günü minimum 2 saat mağazayla ilgilenmek zorunda olduğunu kabul ve taahhüt eder.

b) MÜŞTERİ her ay sonundaki kârını FİRMA’ya bildirmek zorundadır.

c)  MÜŞTERİ hesabının suspend olması durumunda FİRMA’ya maksimum 2 iş günü içerisinde durumu bildirmelidir. FİRMA, müşteriye farklı bir pazaryerinde hesap açmak ya da aynı pazaryerinde farklı kişi üzerinden hesap açmak zorundadır. Arada geçen süre, 90 günlük satış garantisine dahil edilmez.

d) MÜŞTERİ, FİRMA’dan A-Z mağaza yönetim desteği alacaktır.

e) MÜŞTERİ, FİRMA tarafından kendisine atanan uzmanla saat 10.00-20.00 arasında istediği gibi iletişim kurabilir.

f) MÜŞTERİ’nin elde ettiği kazanç yaptığı satışlardan ve Amazon hesabındaki bakiyesinden hesaplanacaktır.

g) MÜŞTERİ, 90 günlük iade süreci içerisinde mağazalarını tatile almamalı, %70 ve üstü kar oranı ile satış yapmamalıdır.            Mağazalarını tatile alır veya %70 üstü kar oranı ile satış yapmak isterse, 2500TL iade garantisinin arada geçen süre kadar erteleneceğini kabul eder.

h) MÜŞTERİ’nin aylık kârı FİRMA’nın öngörülerinin altındaysa, MÜŞTERİ firmanın anlattığı ve öğrettiği yöntemleri uygulamayı kabul ve taahhüt eder.

MADDE 7. FİYATLANDIRMA VE ÖDEMELERE İLİŞKİN HÜKÜMLER

 

Danışmanlık Hizmeti ücreti 2.500TL (İki Bin Beş Yüz Türk Lirası)dır. Bu bedelin tamamı MÜŞTERİ tarafından FİRMAYA ödenecektir. Ödemeler Nakit ya da FİRMANIN bildireceği banka hesap numarasına ya da FİRMA’nın yönlendirdiği linkten taksit seçeneğiyle olacaktır.  Fiyata KDV ve benzeri vergiler dâhildir. 

 

 MÜŞTERİ, seçtiği pakete ve seçeneğe göre, ŞİRKET tarafından sunulan hizmet bedellerini kredi kartı, havale ve diğer ödeme kanalları aracılığıyla ödemeyi, bu ödemeyi yapmadıkça FİRMA’nın sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7.1.  MÜŞTERİ sözleşmeyi kabul edip onaylaması ile iş bu sözleşme hüküm doğuracak olup sözleşmenin imzalanmasını müteakip sözleşmede belirtilen FİRMA’nın ilgili banka hesabına ya da FİRMA’nın belirttiği linkten taksit seçeneğiyle 2 iş günü içerisinde bu sözleşmenin 7. maddesinde belirtilen bedelin ödemesinin yapılması gerekmektedir. Ödemelerinden birinin gecikmesi veya  yapılmaması ve bu durumun Müşteri’ye yazılı olarak ihbarını takip eden 3 (üç) gün içinde ödemelerin yapılmamış olması durumunda FİRMA’nın hiçbir hizmet sunmama yükümlülüğü vardır. 

MÜŞTERİ’nın işbu sözleşme ile ödenmesi gereken bedel veya bedelleri belirtilen sürede ödememesi halinde FİRMA, bu sözleşme kapsamındaki hizmetlerini derhal durdurma ve sözleşmeyi feshetme hakkını saklı tutar.

İşbu Sözleşme kapsamında MÜŞTERİ tarafından FİRMA’ya Danışmanlık Hizmeti ile ilgili hizmet bedeli ödemesinin yapılması, iş paketinde yer alan işin kabulü anlamına gelir. Ödemenin yapılması dışında işin kabulüne ilişkin ayrıca bir onaya ihtiyaç duyulmayacaktır.

7.2.  MÜŞTERİ, Amazon aracılığı ile elde ettiği gelirin vergisini ödemek ile kendisi sorumludur. FİRMA’nın MÜŞTERİ gelirleri için bir vergi sorumluluğu bulunmamaktadır. FİRMA sadece kendi elde ettiği geliri faaliyet gösterdiği ülke ve bağlı ülkelere ödemekle sorumludur.

MADDE-8.PARA İADESİ

MÜŞTERİ satın aldığı danışmanlık hizmetini, FİRMA’ya haber vermeksizin   belirtilen şartlarda kullanmadığı takdirde, para iadesi yapılmaz.
MÜŞTERİ tüm yükümlülüklerini yerine getirdiği ve 3 ay içerisinde 
4.000TL net kazanç elde etmediği takdirde MÜŞTERİ’den alınan danışmanlık hizmet bedelinin tamamı 3 iş günü içerisinde FİRMA tarafından MÜŞTERİ’ye iade edilir.

MADDE-9-SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK HALLERİ

Her bir taraf, kendi veya çalışanlarının davranışları sonucunda meydana gelen herhangi bir zarar, ziyan, hasar, tazminat ya da ortaya çıkan başka zarardan kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder. Hiçbir taraf, diğer tarafın ya da çalışanlarının davranışları sonucunda meydana gelen herhangi bir zarar, ziyan, hasar, tazminat ya da ortaya çıkan başka zarardan sorumlu değildir. Müşterek ve müteselsil sorumluluk taraflara isnat edilmeyecektir

 

MADDE 10 SÜRE

İşbu Sözleşme ............... tarihinde yürürlüğe girecek olup gerekli görüldüğü takdirde Tarafların yazılı mutabakatıyla sözleşmenin veya feshine gidilebilecektir. Anlaşma, imzalandığı andan itibaren geçerli olup, taraflar tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğinde sona erecektir.

 

MADDE-11.FESİH

11.1. Haklı Nedenle Fesih

Taraflardan birinin işbu Sözleşme ve eklerinde yer alan taahhüt ve yükümlülüklerini sözleşmede belirtilen şekil ve şartlarda yerine getirmemesi veya getirememesi, getirmesinin mümkün olmadığının diğer Tarafça tespit edilmesi veya işbu Sözleşme ve eklerinde yer alan taahhütlerine aykırı harekette bulunması halinde ihlale uğrayan Taraf ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesini yazılı olarak ihtar edecek ve aykırılıkların giderilmesi için 7 (yedi) gün süre verecektir. Bu süre içerisinde yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ve/veya aykırılıkların giderilmemesi halinde ihlale uğrayan Taraf Sözleşme’yi derhal ve her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat vb. ödemede bulunmaksızın fesih ile uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanlarını diğer taraftan talep edebilir.

 

 

MADDE.12.FESİH VE SONA ERMENİN SONUÇLARI

Sözleşme kapsamında verilecek hizmetlere ilişkin her türlü hak MÜŞTERİ’ye ait olup, FİRMA sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde MÜŞTERİ’nin almamış olduğu hizmetlere ilişkin herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul ve taahhüt eder. FİRMA ayrıca hesaplara ilişkin her türlü bilgiyi MÜŞTERİ’nin ilk talebinde derhal ve her halükarda sözleşmenin sona erme tarihinde MÜŞTERİ’ye yazılı olarak teslim edeceklerini ve MÜŞTERİ’nin aleyhine olacak herhangi bir işlem yapılmayacağını kabul ve taahhüt ederler. 

MADDE 13. MÜCBİR SEBEP

Tarafların kontrolünde olmayan; salgın hastalık, tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaş, savaşlar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt,  gibi sebeplerden dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu tutulmayacaktır. Bu sürede tarafların bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınarak, yükümlülükleri yerine getirme süreleri söz konusu olayların geçerli olduğu süreler kadar uzatılacaktır.

Mücbir sebep sayılan hallerden birinin varlığı halinde mücbir Sebepten etkilenen taraf bu durumun varlığını belgelendirecektir. Mücbir sebep teşkil eden durumun 1 (bir) aydan fazla sürmesi halinde Sözleşme Taraflar’dan herhangi biri tarafından feshedilebilir.

MADDE .14. GİZLİLİK

Taraflar iş bu sözleşme süresince ve sözleşme yürürlüğü sona erse dahi süresiz olarak, iş bu sözleşmenin ifası sırasında diğer taraf hakkında öğrenecekleri görsel, sözlü, elektronik veya yazılı işlemler ile şirketleri hakkında öğrenecekleri işlemleri, faaliyetleri, mali durumları, iç işleyişleri, müşteri portföyü, pazarlama metotları ile elde ettikleri bilgiler ile ticari sırları, finansal verileri, anlaşmaları ve diğer belgelerin gizli tutulacağını, yasal bir zorunluluk olmadıkça 3. kişilere açıklamayacaklarını, bu bilgileri hiçbir yerde paylaşmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Gizlilik taahhüdü, gizliliğe konu olan konu ve/veya belgenin iletildiği kişi için geçerlidir. Taraflardan birinde çalışan yönetici kişi ve/veya kişiler, kendilerine iletilmeyen veya erişimlerine açık olmayan konu ve/veya belgeden sorumlu tutulamaz. Tarafların gizlilik taahhütleri sözleşme süresince ve sözleşmenin bitiş tarihini takip eden 3 yıl süre ile geçerlidir. Gizlilik FİRMA’ya ait veriler korunmak kaydı ile aynı konuda başka kişi ve kuruluşlarla çalışmaya engel teşkil etmez. Taraflar iş bu sözleşmeyi imzalayarak gizlilik politikasını kabul etmiş sayılırlar.

MADDE .15.-TEBLİGAT

Tarafların tebligat adresleri MADDE 1’de belirtilen adreslerdir. Tarafların tebligat adreslerindeki değişiklikleri adres değişikliğini takip eden 7 (yedi) gün içerisinde, yazılı olarak karşı tarafa bildirmeleri gereklidir, aksi takdirde eski adrese yapılan tebligat geçerli yapılmış sayılacak ve bundan kaynaklanan her türlü zarar ve sorumluluk adres değişikliğini bildirmeyen veya geç bildiren tarafa ait olacaktır.

 

 

 

 

 MADDE 16. İLGİLİ MEVZUAT YETKİLİ MAHKEME İHTİLAFLARIN HALLİ

İhtilaflar halinde öncelikle iyi niyet kuralları çerçevesinde sorunlarını çözmeye çalışırlar. Bu sözleşme kapsamında doğacak tüm ihtilafların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti yasa ve mevzuatı geçerli olacaktır. Sorunların çözülmemesi durumunda Sivas Adliyeleri yetkilidir.

MADDE 17. SÖZLEŞME’NİN TADİLİ

İşbu Sözleşme’de yer alan hususlar, Taraflar arasında karşılıklı, yazılı ve imzalı bir metin düzenlenmedikçe değiştirilemez.

 

MADDE 18.DEVİR VE TEMLİK YASAĞI

FİRMA, işbu Sözleşme’den kaynaklanan taahhütlerini kısmen veya tamamen başkasına devredemez. FİRMA’nın işbu Sözleşme’den kaynaklanan herhangi bir alacağını temlik etmesi, MÜŞTERİ’nin önceden vereceği yazılı onay üzerine mümkündür.

MADDE 19.YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA

İş bu sözleşme taraflarca 17.09.2020 tarihinde 19 (on dokuz) maddeden ve 7 (yedi) sayfadan müteşekkil halde 1 (bir) nüsha olarak karşılıklı olarak tüm hükümler üzerinde mutabık kalınarak  taraflarca imzalanmadan önce okunmuş ve imzalanmıştır. İş bu sözleşme kabul edilip imzalandığı tarih itibari ile hüküm doğuracaktır.

 

 

   FİRMA adına;                                                                                            Müşteri 

   EEM GROUP                                                              ŞİRKET ADINIZI YA DA KENDİ İSMİNİZİ YAZINIZ

    

 

 

Whatsapp Destek

Bize Ulaşın!

Whatsapp Destek